BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 3/2012
Publisert  01.06.12
Sist endret  01.06.12
Salg og utbygging av fellesareal

I 2011 vedtok generalforsamlingen at borettslaget skulle utrede muligheter for at andelseiere kan kjøpe fellesarealer i loft eller kjeller og bygge ut egen leilighet. Styret engasjerte OBOS prosjekt til dette arbeidet. Etter samtaler med OBOS prosjekt kom man frem til at det skulle utarbeides en mulighetsstudie som skisserte forskjellige alternativer for utbygging. Generalforsamlingen 2012 skulle da ta stilling til hva som skulle utredes videre.

Det oppsto problemer med tidsplanen, da arkitekten man ønsket å benytte var opptatt med andre oppdrag. Imidlertid mente OBOS prosjekt at man skulle være klare til generalforsamlingen. Da styret hadde møte to uker før generalforsamlingen var det materialet som forelå helt klart ikke godt nok til å gi grunnlag for vedtak. Styret vurderte å utsette saken til en senere generalforsamling. Imidlertid kom vi frem til at styret selv kan legge frem alternativer til avstemning.

Det som er aktuelt innenfor de rammene som settes av vedtaket fra 2011 er i all hovedsak tørkeloftene og noen kjellerrom som nå leies ut som lager. (vedtaket forutsetter en utbygging som "ikke kommer i konflikt med eksisterende boder".) Det er to tørkeloft i hver blokk (totalt 36) Det er omtrent like mange lagerrom i kjeller.

Utbygging av loftene er vesentlig mindre komplisert enn utbygging av kjellerlokaler, pga spørsmål om takhøyde, avløpssystem, drenering rundt bygningene, mm.

Tørkeloftene ligger slik til at det er mest naturlig at det er 4-roms leilighetene i tredje (eller fjerde) etasje som får anledning til å bygge ut. Dette anses som fordelaktig, ut fra begrunnelsen for vedtaket i 2011. Hensikten er at barnefamilier gjennom sin forkjøpsrett kan få større leiligheter. I forhold til dette er det klart mer hensiktsmessig å bygge ut 4-roms leiligheter i stedet for 3-roms leiligheter.

En maksimal utbygging av tørkeloftene over tid vil gi 36 5-roms leiligheter over 5 etasjer slik arkitekten foreløpig har tegnet en mulig utbygging. (se bilder på neste side). Dette er 12,5% av leilighetene i borettslaget.


Mulig utbygging av tørkeloft med valmet tak (til høyre) over 4-roms leilighet i 3. etasje. Når det bare blir 5 rom med denne løsningen skyldes det at arkitekten forutsetter at to soverom slås sammen for å kunne avgi plass til trapp. (Størrelsen på utbyggbart areale varier med taktype og antall oppganger i blokken)


Styrets anbefalte forslag er alternativ 2 under:

Alternativ 1. Ingen salg/utbygging av fellesarealer
Borettslaget ønsker ikke lenger å arbeide for salg av fellesarealer.

Alternativ 2. Utredning av tørkeloft
Borettslaget bestiller en detaljert utredning av utbygging av tørkeloft, som kan være grunnlag for vedtak om utbygging på neste generalforsamling. Denne skal være så omfattende at man etter vedtak umiddelbart kan gå i gang med salg og utbygging der det er interesse for dette. Det utarbeides forhåndsgodkjente tegninger.
Det utarbeides en detaljert avtale (mellom utbygger og borettslag) som avklarer ansvarsforhold, sikkerhet for utgifter som påføres borettslaget under utbygging, garantier for fagmessig utførelse, o.s.v. Ny husleie for de utbygde leiligheter beregnes.
Økonomiske konsekvenser for andre andelseiere som følge av økt husleie i utbygde leiligheter og salg av fellesområder beregnes.

Ovenstående liste er eksempler på ting som må avklares, og er ikke ment å være uttømmende.

Alternativ 3. Utredning av alle utbyggingsmuligheter

For loftene som alternativ 2, men det bestilles tilsvarende utredning for de forskjellige typer kjellerlokaler som kan brukes i henhold til vedtaket i 2011.